Stanovy ESU

Přijato dne 30.9.2007 na VI. kongresu ESU v Pulheimu,
schváleno exekutivním výborem dne 12. června 2008 v Bruselu
PREAMBULE

Senioři v Evropské lidové straně (EVP), která je spojením křesťansko-demokratických, středových a příbuzných stran Evropy, se hlásí k historickému úkolu, vytvořit jednotnou a federativní Evropu, opírající se o hodnoty svobody, spravedlnosti, solidarity, zodpovědnosti, rovnosti šancí a dodržování zásad subsidiarity.  Jsou předsvědčeni, že pro budoucí Evropu je podstatné osobní úsilí občanů.

Evropská unie seniorů chce přispívat k tomu, aby evropská idea byla stále živou v členských stranách EVP a ve veřejnosti. 


ČLÁNEK 1

Jméno, sídlo a oblast činnosti

     Spolek má jméno Evropská unie seniorů (ESU) – v dalším: Sdružení. Má sídlo ve Vídni a je registrováno v tamním rejsříku spolků. Řídí se rakouským právem o spolcích. Jeho činnost není orientovaná na zisk a působí na území celé Evropy.

ČLÁNEK 2

Sdružení má následující cíle a úkoly:

1.    podporovat a šířit základní myšlenky Evropské lidové strany (EVP) a  uskutečňovat její celkové zaměření a programy v rámci své práce,

2.    chránit a posilovat demokratické a evropské vědomí jako podmínku pro společnost založenou na svobodě,

3.    posilování prostředků k účasti starších občanů v životě jejího společenství,

4.    aktivní spoluvytváření evropské politiky týkající se starších lidí, obzvláště pro stálou ochranu lidské důstojnosti a úcty k životu,

5.    podněcovat zakládání národních nebo regionálních sdružení seniorů v rámci členských stran EVP, jež tato sdružení ještě neznají,

6.    zastupovat a bránit zájmy seniorů v evropských institucích, zvláště v Parlamentu, v Komisi a v Radě, v úzké spolupráci s EVP.


ČLÁNEK 3

Členství

     Řádní členové

1.    Ke Sdružení mohou patřit jen dobrovolná společenství seniorů (seniorské organizace), které mají v úmyslu uskutečňovat úkoly a cíle uvedené v Čl. 2.
Za seniory se považují osoby s bydlištěm v evropském státě, kteří na základě právního nebo smluvního nároku pobírají starobní důchod jakéhokoli druhu, nebo podle příslušného národního práva dosáhli důchodového věku.
   
2.    Za seniorské organizace podle odst. 1 se považují dobrovolná sdružení s vlastní právní subjektivitou, jejichž hlavním účelem podle stanov je zastupování zájmů seniorů, jejichž činnost není orientovaná na zisk a jejichž sídlo je v evropském státě. Na roveň jim jsou pověřenci seniorů v politických stranách zastoupených v EVP.
   
     Členové se statutem pozorovatelů

3.    Seniorské organizace ze států, které nejsou členy Evropské unie ani organizace EFTA, mohou být přijaty jako členové se statutem pozorovatele, jakož i zastřešující organizace, které sledují zájmy popsané v Čl. 2.1.

     „Sympatizující“ členové

4.    Ke Sdružení mohou přináležet „sympatizující členové“ ve smyslu stanov EVP v jejich vždy platném znění.


ČLÁNEK 4

Finance

1.    Činnost Sdružení je financována z

    1.    příspěvků řádných členů, členů se statutem pozorovatele, jakož i sympatizujících členů,

    2.     dotací,

    3.     příjmů za služby,
 
    4.     darů a subvencí.

2.    Výše příslušného ročního příspěvku je stanoveno podle klíče, který  vždy po 3 letech  navrhne generální sekretář(ka) a potvrdí exekutivní výbor (většinou 2/3 hlasů). Podrobnosti jsou dány v členském příspěvkovém pořádku.

Pokladník vypracuje ve shodě s generálním sekretářem(ářkou) návrhy rozpočtu a členského příspěvkového pořádku a předloží je exekutivnímu výboru ke schválení.

 
ČLÁNEK 5

Přijetí, vystoupení a vyloučení

1.    O přijetí členů rozhoduje prezidium. O vyloučení členů rozhoduje exekutivní výbor.

2.    Výstoupení může nastat po vyrovnání veškerých závazků kdykoliv. Vystoupení musí být podáno písemně prezidiu.

3.    Odůvodněný návrh na vyloučení členské organizace může podat každá jiná členská organizace písemně. Důvody pro vyloučení  jsou obzvláště ztráta některého z předpokladů pro členství (Čl. 4) nebo trvalé chování odporující stanovám, zvláště neplacení členského příspěvku po dobu 3 roků. O návrhu rozhoduje exekutivní výbor.
   
4.    Členství se ruší automaticky zánikem právnické osoby (seberozpuštění, úřední rozpuštění).


ČLÁNEK 6

Práva a povinnosti členů

    Řádné členové mají právo hlasovací a dále aktivní a pasivní právo volební. Tato práva vykonávají členské organizace prostřednictvím svých vyslaných zástupců.

    Všichni členové jsou povinni platit členský příspěvek a dodržovat  stanovy.
Nezaplacení členského příspěvku má podle příspěvkového řádu za důsledek ztrátu aktivního a pasivního volebního práva do doby než zaplatí.


ČLÁNEK 7

Orgány

Orgány Sdružení jsou:

1.    kongres,
2.    exekutivní výbor,
3.    prezidium,
4.    kontroloři účetnictví,
5.    smírčí soud.


ČLÁNEK 8

Kongres

1.    Kongres je „členským shromážděním“ ve smyslu rakouského práva spolků.
Řádný kongres se koná jednou za tři roky.
   
2.    Mimořádný kongres se koná po rozhodnutí exekutivního výboru nebo kongresu nebo na základě písemně odůvodněného návrhu alespoň 1/3 řádných členů.

3.    Jak na řádný tak i na mimořádný kongres musí být delegáti písemně pozváni minimálně tři týdny před jeho konáním. Součástí ustanovení kongresu je i sestavení pořadu jednání. Kongres svolává prezidium.
   
4.    Návrhy pro jednání kongresu musí být podány písemně prezidiu nejpozději šest týdnů před termínem kongresu.

5.    Účastníky kongresu jsou:

      1.    členové exekutivního výboru a prezidia,

      2.    delegáti řádných členů Sdružení.

      Řádní členové země jsou oprávněni nominovat po deseti delegátech za zem. Při počtu obyvatel přes deset milionů může být za dalších započatých deset milionů obyvatel nominován další delegát.

      3.    kontroloři účetnictví, členové se statutem pozorovatele a sympatizující s hlasem poradním

6.    Kongres volí:
        a)    prezidenta(tku),
        b)    10 viceprezidentů(tek),        
        c)    čtyři kontrolory(rky) účetnictví  a
               - na návrh prezidenta(tky) -
        d)    generální/ho sekretáře(řku),
        e)    pokladní/ka,
        f)    zapisovatele(lku)
               - tyto výše uvedené mandáty jsou obnovitelné -
        g)    a čestného(nou) prezidenta(tku), který(á) je doživotně členem(kou) prezidia a exekutivního výboru s právem hlasovacím.

7.    Kongres rozhoduje o

a)    hlavních směrech a programu Sdružení,
b)    změně stanov,
c)    rozpuštění,
d)    přijetí a schválení zprávy o činnosti a účetní uzávěrky,
e)    udělění absolutoria exekutivnímu výboru,
f)    projednání a přijmutí rozhodnutí o ostatních otázkách, které jsou na pořadu kongresu.

8.    Kongres je usnášeníschopný pokud je řádně svolán a je přítomna víc než polovina delegátů s právem hlasovacím. Čtvrthodinu po zahájení je kongres usnášeníschopný bez ohledu na počet delegátů.

9.    Volby a usnesení na kongresu se dějí zpravidla prostou většinou hlasů. Rozhodnutí, jimiž se mění stanovy nebo se má rozpustit Sdružení, vyžadují však kvalifikovanou většinu 2/3 odevzdaných platných hlasů.

10.    Kongresu předsedá prezident(ka), v jeho(její) nepřítomnosti viceprezident(ka).


ČLÁNEK 9

Exekutivní výbor

1.    Exekutivní výbor je orgán, který v rámci  základního směřování daného kongresem stanovuje úkoly a práci Sdružení mezi kongresy. Je společně s prezidiem „vedoucím orgánem“ ve smyslu rakouského zákona o spolcích. Činí všechna rozhodnutí sloužící k uskutečňování cílů stanov Sdružení. Rozhoduje zvláště též o vyloučení člena. V rámci své oblasti působení může také zplnomocňovat prezidium ve všech záležitostech.

2.    Exekutivní výbor se skládá z:

        1.    členů prezidia,
        2.    po dvou zástupcích(kyních) řádných členů,
        3.    kontrolorů účetnictví, členů se statutem pozorovatele a sympatizujících členů jen s hlasem poradním.

3.    Do exekutivního výboru mohou být prezidiem pozváni(ny) ke spolupráci zástupci(kyně) evropských institucí a také zástupci(kyně) důležitých organizací , které se zasazují za záležitosti seniorů.

4.    Exekutivní výbor svolává prezident(ka), který(á) mu i předsedá. Je usnášeníschopný, jestliže byli pozváni(ny) všichni členové(nky).

5.    Exekutivní výbor činí svá rozhodnutí jednoduchou většinou hlasů; při rovnosti hlasů rozhodne hlas prezidenta(tky).


ČLÁNEK 10

Prezidium

1.    Prezident(ka), čestný(á) prezident(ka), viceprezidenti(tky), pokladník(ní), generální sekretář(ka) a zapisovatel(ka) tvoří prezidium.

2.        Úkoly prezidia jsou:

        1.         vedení běžných záležitostí,

        2.       rozhodování o naléhavých opatřeních vyplývajících z programu Sdružení,
 
        3.       plánování práce a termínů,

        4.       přijímání členů.

3.    Prezident(ka) zastupuje Sdružení navenek. V případě jeho (jejího) zaneprázdnění  zastává tuto činnost viceprezidnt(ka).

4.    Při odstoupení generálního(ní) sekretáře(ky) nebo pokladníka(ní) jmenuje exekutivní výbor na návrh prezidenta(ky) generálního(ní) sekretáře(ku) příp. pokladníka(ní) až do konce legislativní periody.

5.    Sídlo generálního sekretariátu stanovuje po vzájemné dohodě prezidium.


ČLÁNEK 11

Generální sekretář

Generální sekretář(ka) má hlavně následující úkoly:

1.       vyřizování běžných správních úkolů, včetně zastupování Sdružení  v mezích těchto úkolů,

2.       vedení sekretariátu,

3.       správu financí – společně s pokladníkem(ní),

4.       přípravu schůzí a provádění usnesení kongresu, exekutivního výboru a prezidia.


ČLÁNEK 12

Kontroloři účetnictví

    1.    Kontrolu účetnictví provádějí podle Článku 8 kontroloři(ky) účetnictví zvolení  na tři roky.

    2.    Kontrolorům účetnictví přísluší průběžná kontrola financí a přezkoumání účetní uzávěrky. O výsledku kontroly referují kongresu a dávají návrh na udělení absolutoria exekutivnímu výboru.

    3.    Přezkoumání účetní uzávěrky předpokládá přítomnost dvou kontrolorů účetnictví.

    4.    Kontroloři  účetnictví nesmějí mít v rámci Evropské unie seniorů žádnou jinou funkci.


ČLÁNEK 13

Smírčí soud

    1.    Ve všech sporech ve vztazích Sdružení rozhoduje smírčí soud. Je to „Smírčí řízení“ ve smyslu rakouského zákona o spolcích a nikoliv Smírčí soud podle §§577 ff.ZPO.
   
    2.    V případě sporu exekutivní výbor ustanoví smírčí soud.  Skládá se ze tří osob, které nesmějí zastávat žádnou jinou funkci v ESU. Tři členové smírčího soudu jmenují ze svého středu předsedu. Členové smírčího soudu nesmějí přináležet k žádnému orgánu – s výjimkou kongresu – jehož činnost  je předmětem sporu.

    3.    Smírčí soud  činí svá rozhodnutí  za přítomnosti všech členů prostou většinou.

    4.    Rozhodnutí smírčího soudu mají uvnitř Sdružení konečnou platnost.


ČLÁNEK 14

Rozpuštění

1.    Dobrovolné rozpuštění Sdružení může být uskutečněno pouze na za tímto účelem svolaném mimořádném kongresu a pouze při dvoutřetinové většině odevzdaných platných hlasů.

2.    Tento kongres má také – pokud  majetek Sdružení existuje - rozhodnout prostou většinou o naložení s majetkem. Případné  jmění je možno převést do jednoho nebo více  obecně prospěšných sdružení, která mají co nejpodobnější cíle jako Evropská unie seniorů.

3.     V případě rozpuštění nebo při neexistenci podporovatelného cíle Sdružení  se eventuální majetek nesmí ani v žádné jiné formě rozdělit členům Sdružení,  nýbrž se musí  použít výlučně na obecně prospěšné cíle ve smyslu §§ 34 ff  BAO.

Z německého znění přeložil Karel Tomek, leden 2012