Stanovy SKS

Stanovy spolku
„Sdružení křesťanských seniorů, z.s.“
 
Článek 1.
Úvodní ustanovení
 
Název spolku je: „Sdružení křesťanských seniorů, zapsaný spolek“
Sídlo spolku je na adrese: Karlovo nám. 317/5, 120 00 Praha 2
 
Článek 2.
Právní postavení spolku
 
 1. Spolek je dobrovolná, nezávislá korporace, sdružující členy na základě společného zájmu.
 2. Spolek je právnickou osobou. Spolek působí na území České republiky.
 
Článek 3.
Účel spolku a formy činnosti
 
Svým zaměřením sleduje Sdružení křesťanských seniorů (dále jen spolek) duchovní a hmotné dobro nejen starších lidí; svojí aktivní činností chce pozitivně ovlivňovat i celou společnost:
 1. spolek sleduje oblast sociální a kulturní politiky, neboť důstojnost člověka vyžaduje, aby jeho životní podmínky i v důchodovém věku odpovídaly jeho životním potřebám, včetně duchovní a kulturní oblasti. V případě potřeby vstupuje Sdružení do jednání s příslušnými úřady veřejné správy i jinými zájmovými organizacemi.
 2. spolek je v úzkém kontaktu a spolupracuje se sociálními a charitativními institucemi křesťansko-sociálního charakteru a dále s institucemi, které napomáhají duchovnímu a tělesnému rozvoji života starších lidí.
 3. spolek poskytuje svým členům poradenskou činnost ve věcech vztahujících se k účelu spolku. Pro tento účel se postupně vytváří pracovní skupiny, které poskytují informace o právních předpisech a opatřeních, o společenském a odborném dění, o zdravotních problémech starších lidí apod. Spolek usiluje o aktivní ovlivnění legislativních a všeobecných právních předpisů, týkajících se životních podmínek a práv seniorů.
 4. spolek ve spolupráci s jinými organizacemi přispívá k organizaci a rozšiřování zdravotních a sociálních služeb, případně sám organizuje takovou činnost.
 5. Jedním z důležitých cílů spolku je též organizování přednášek, seminářů, sympozií, společenských setkání, prázdninových pobytů, výletů a sportovních akcí. Šíří přístup k informačním technologiím a vzdělávání v této oblasti. Spolek usiluje být aktivním kulturním činitelem v občanské společnosti.
 6. spolek uskutečňuje různé akce na získání prostředků, dotací a grantů na svou činnost.
 7. spolek navazuje kontakty s příbuznými tuzemskými a zahraničními organizacemi seniorů především křesťansky orientovaných a podporuje mezinárodní spolupráci.

Článek 4.
Členství ve spolku
 1. Členem spolku může být fyzická osoba, na základě písemné přihlášky výboru spolku, která souhlasí se stanovami a dalšími předpisy spolku a účelem, pro který byl spolek založen.
 2. Členem spolku mohou být i jiné kolektivy na základě písemné přihlášky výboru spolku, které souhlasí se stanovami a dalšími předpisy spolku a účelem, pro který byl založen. Na členské schůzi je zastupuje jejich statutární zástupce.
 3. Členství ve spolku může být následující:
  • základní
  • čestné
 4. Není-li dále stanoveno jinak, má každý člen spolku následující práva:
  1. právo účastnit se členské schůze a hlasovat o záležitostech zařazených na pořad zasedání;
  2. právo volit a být volen do orgánů spolku;
  3. podílet se na činnosti spolku a být o této činnosti informován;
  4. předkládat orgánům spolku návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku.
  5. právo přednostní registrace a slevy na akce pořádané spolkem.
 5. Není-li dále stanoveno jinak, má každý člen spolku následující povinnosti:
  1. dodržovat stanovy spolku;
  2. dodržovat všechny vnitřní předpisy spolku;
  3. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku;
  4. podílet se podle svých možností na plnění účelu spolku;
  5. příspěvky na činnost jsou dobrovolné nebo ve výši a splatnosti určené výborem.
 6. Zánik členství:  
  1. vystoupením člena ze spolku, a to dnem, kdy je oznámení o vystoupení doručeno výboru spolku;
  2. úmrtím fyzické osoby
  3. vyloučením člena na základě rozhodnutí výboru;
  4. zánikem spolku.
 
Článek 5.
Členství „Čestné“
 
 1. Členství čestné vzniká rozhodnutím výboru spolku o přijetí za čestného člena na návrh člena spolku na základě výjimečných zásluh o seniory.
 2. Práva čestného člena:
  1. právo účastnit se členské schůze, bez hlasovacího práva
  2. právo přednostní registrace a slevy na akce pořádané spolkem.
 3. Na čestné členství se nevztahují povinnosti dle čl. 4., písm. d) až f).
 
Článek 6.
Odměny spolku
 
Členská schůze může udělit funkci „čestný předseda“

 
Článek č. 7
Orgány spolku
 1. Členská schůze
 2. Výbor
 3. Kontrolní komise
 
 
Článek 8.
Členská schůze
 
 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Členskou schůzi tvoří členové spolku.
 3. Členskou schůzi svolává k zasedání výbor dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
 4. Výbor svolá zasedání členské schůze také na základě podnětu alespoň třetiny členů. Nesvolá-li výbor spolku zasedání členské schůze do 60 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám. Členská schůze se svolává zasláním písemné pozvánky mailem nebo poštou, smskou, oznámením v tištěných a elektronických médiích a vyvěšením pozvánky na webových stránkách spolku. Pozvánka musí obsahovat místo, čas a program zasedání.
 5. Působnost členské schůze:
  1. určuje hlavní zaměření činnosti spolku
  2. rozhoduje o změnách stanov spolku na základě návrhu předloženého výborem spolku nebo 1/3 členů
  3. na návrh výboru rozhoduje o počtu členů výboru, počtu místopředsedů a počtu členů kontrolní komise
  4. volí členy výboru spolku včetně předsedy, místopředsedy spolku a kontrolní komisi
  5. rozhoduje o zrušení členství a o zrušení spolku s likvidací či jeho přeměně na základě návrhu výboru spolku
  6. schvaluje jednací a volební řád a vnitřní řád využívání prostředků spolku
  7. vytváří a schvaluje program činnosti spolku včetně personálního zajištění a finančních parametrů
  8. schvaluje výsledek hospodaření spolku
  9. hodnotí činnost dalších orgánů spolku u členů
  10. rozhoduje o nabývání a zcizování nemovitého majetku
  11. rozhoduje ve věcech, které si členská schůze vyhradí k rozhodování
  12. rozhoduje o odvolání vyloučených členů
 6. Hlasovací právo členů je rovné
 7. Ze zasedání členské schůze vyhotovuje výbor zápis, který je po ověření do 14 dní od jednání v elektronické podobě rozeslán všem členům SKS a zveřejněn na webových stránkách SKS.
 
Článek 9.
Výbor spolku
 
 1. Výbor je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
 2. Výbor je orgán tvořený z předsedy spolku, místopředsedů a členů výboru. Funkční období výboru je čtyřleté.
 3. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
 
Článek 10.
Působnosti výboru spolku:
 1. koordinuje činnost spolku:
  1. svolává členskou schůzi a zpracovává podklady pro její rozhodnutí;
  2. plní usnesení a doporučení členské schůze
  3. rozhoduje ve věcech, které nejsou svěřeny členské schůzi nebo které si členská schůze nevyhradí k rozhodování.
  4. rozhoduje o přijetí za člena a čestného člena spolku
  5. schvaluje odměny za práci člena pro spolek
  6. rozhoduje o přijetí daru spolku;
  7. navrhuje a schvaluje plán činnosti včetně personálního určení a jejich odměňování, dodržení a naplnění;
  8. rozhoduje o založení a zrušení klubu
  9. výbor zpravidla 2x do roka uspořádá rozšířené zasedání
  10. rozhoduje o vyloučení člena spolku
 2. Předseda a místopředsedové výboru zastupují spolek navenek. Každý člen výboru je oprávněn zastupovat spolek samostatně na základě zmocnění předsedy ve všech záležitostech.
 3. Předseda odpovídá za řádné vedení účetnictví spolku, přičemž tato povinnost je splněna i smluvním zajištěním této povinnosti prostřednictvím externího subjektu.
 
Článek 11.
Místní Kluby SKS
 1. Pro naplnění účelu spolku na místní úrovni mohou být založeny kluby SKS. Založení klubu, který je tvořen nejméně pěti členy, je předloženo ke schválení výboru. 
 2. Klub spolupracuje při své činnosti s hlavním spolkem. Členové klubu si ze svého středu zvolí předsedu, místopředsedu, v případě většího počtu členů může klub zvolit výbor klubu. 
 3. Klub je povinen předložit výboru spolku jednou ročně zprávu o své činnosti.  Členstvím v klubu vzniká základní členství ve spolku.
 4. Na základě pověření výboru spolku může klub SKS vstupovat do jednání s orgány samosprávy sídla klubu.
 5. Výbor může z řad členů spolku jmenovat své poradce.
 
Článek 12.
Kontrolní komise
 
 1. Kontrolní komise je revizní orgán spolku. Je volena členskou schůzí a její volební období je čtyřleté. Kontrolní komise si zvolí ze svého středu předsedu kontrolní komise.
 2. Kontrolní komise:
  1. Vyjadřuje se k návrhu rozpočtu spolku a kontroluje jeho plnění
  2. Provádí revizi rozpočtu a kontroluje správnost výdajů spolku.
  3. Zprávu o výsledku revizí předkládá členské schůzi spolku
  4. Členové kontrolní komise mají právo účastnit se jednání výboru
 3. Kontrolní komise přešetřuje podněty a připomínky členů spolku.
 
Článek 13.
Zásady hospodaření
 
 1. Spolek získává prostředky zejména:
  1. ze sponzorských a členských příspěvků a darů, poskytnutých fyzickými nebo právnickými osobami;
  2. ze státních dotací a grantů, z dotací a grantů orgánů státní správy a samosprávy, z fondů EU;
  3. z benefičních akcí, popřípadě z jiných doplňkových aktivit;
  4. z úroků a z jiných výnosů majetku spolku;
  5. z vedlejší hospodářské činnosti, kterou spolek provádí za účelem podpory a dosažení svých hlavních cílů;
  6. z činností prováděných k naplňování účelu spolku.
 2. Veškeré prostředky spolku slouží k rozvoji činnosti a naplnění účelu spolku uvedeného v čl.3. stanov. Hospodaření musí být v souladu s právními předpisy. Majetek spolku je v jeho vlastnictví.
 3. Spolek vede účetnictví v souladu s platnými předpisy. Peněžní prostředky spolku, kromě provozní hotovosti, se ukládají do peněžního ústavu na účty k tomuto účelu zřízené. Za správné vedení účetní evidence a archivaci účetních dokladů je odpovědný předseda spolku.
 
Článek 14.
Vedlejší hospodářská činnost
 
 1. Spolek může vyvíjet v souladu s § 217 zák č. 89/2012 Sb. vedlejší hospodářskou činnost, jejíž účel bude směřovat k podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku, spočívající v podnikání v oboru:
  1. pořádání a organizování kulturních a vzdělávacích akcí - besedy, kurzy, koncerty, mezinárodní stáže, online prezentace; publikační a mediální, produkční činnost (knihy, videa, dokumenty, filmy) a zprostředkování služeb zdravotního charakteru.
  2. prodej vzdělávacích materiálů souvisejících s činností spolku (knihy, videa, dokumenty, filmy)
  3. pronájem prostor pro pořádání vzdělávacích akcí.
 2. Zisk z vedlejší činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
 
Článek 15.
Zrušení a zánik spolku
 
 1. Spolek se zrušuje:
  1. dnem určeným rozhodnutím dvou třetin členů členské schůze o zrušení spolku, jinak dnem účinnosti takového rozhodnutí;
  2. pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení spolku;
  3. dalším zákonem stanoveným způsobem.
 2. Spolek dnem, kdy byl zrušen, vstupuje do likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce. Případný likvidační zůstatek bude převeden na charitativní účely.
 3. Spolek zaniká výmazem z rejstříku spolků.
 
Článek 16.
Změny a doplňky stanov
 
Stanovy spolku lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků, schválených členskou schůzí.
 
Článek 17.
Přechodná ustanovení

Kluby SKS, které vznikly před účinností těchto stanov se považují za založené.
 
Článek 18.
Závěrečná ustanovení
 
Toto znění stanov spolku Sdružení křesťanských seniorů bylo přijato členskou schůzí v Praze dne 16.11.2021
 
V Praze dne 16.11.2021
 
 
 
Registrace provedena
Dne 15. 12. 2021
ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského v Praze v oddílu L, vložce číslo 12244

pod č.j. : L 12244/RD2/MSPH