JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD

Sdružení křesťanských seniorů, z. s. (dále jen SKS),
projednáno a schváleno na schůzi SKS, dne 4. 11. 2017.
I. JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
1.      Členskou schůzi řídí předseda nebo místopředseda SKS nebo Výborem spolku pověřený člen (dále jen předsedající členské schůze).
2.      Předsedající členské schůze nechá v úvodu členské schůze schválit přítomnost hostů a program členské schůze. Doplnění programu schůze nebo jeho změnu může navrhnout každý člen SKS. O doplnění programu nebo jeho změně nechá předsedající hlasovat.
3.      Předsedající členské schůze určí zapisovatele a ověřovatele zápisu. O jednání členské schůze se pořizuje zápis, který zkontroluje ověřovatel. Zápis musí obsahovat datum a místo konání schůze, počet přítomných osob (členů, hostů), čas zahájení a ukončení schůze, jméno předsedajícího, schválený program, stručný popis jednání, jednotlivá usnesení, záznam o hlasování, datum vyhotovení zápisu, podpis předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Podepsaný a ověřený zápis je do 14 dní od jednání v elektronické podobě rozeslán všem členům SKS a zveřejněn na webových stránkách SKS.
 
 
II. DISKUSE, ROZPRAVA NA ČLENSKÉ SCHŮZI
1.      Diskuse a rozpravy během jednání členské schůze se mohou zúčastnit všichni přítomní členové SKS. Do diskuse se hlásí písemně řídícímu schůze (lístkem do diskuse). Předsedající rozhoduje o udělení slova v diskusi i v případě sporných situací.
2.      Každý člen SKS může k dané problematice vystoupit maximálně 3x, v délce do pěti minut. Prodloužení časového limitu se může diskutujícímu povolit hlasováním přítomných členů SKS.
3.      Pokud diskutující nemluví k danému tématu, může mu po předchozím upozornění a napomenutí předsedající odejmout slovo.
4.      O ukončení diskuse rozhoduje členská schůze hlasováním.
 
 
III. USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
1.      Návrhy na usnesení předkládají členové SKS v písemné podobě Návrhové komisi. Návrhy usnesení jsou předkládány vždy k jednotlivým bodům programu.
2.      Při podávání pozměňovacích návrhů ze strany členů SKS, se nejprve hlasuje o pozměňovacím návrhu a poté o původně podaném návrhu. Vždy v tom pořadí, v jakém byly pozměňovací návrhy podány.
3.      Bylo-li schváleno znění usnesení, o ostatních protinávrzích se již nehlasuje.
4.      Přijatá usnesení jsou vždy součástí zápisu, jsou uvedena pod bodem projednání, včetně zápisu o hlasování.
 
 
IV. VOLEBNÍ ŘÁD
1.      Volebním řádem se řídí členská schůze SKS při volbách svých orgánů, a to předsedy SKS, místopředsedů SKS a členů Výboru SKS a Kontrolní komise SKS.
2.      Volbu orgánů spolku řídí Volební komise, zvolená členskou schůzí pro dané volby.
3.      Volbu Volební komise navrhne předsedající členské schůze na návrh Výboru SKS a doplněním z návrhů pléna. Volební komise má minimálně tři členy nebo více, na návrh členské schůze. Volební komise dohlíží na správnost volby.
4.      Kandidovat do orgánů SKS může každý člen SKS, který splňuje podmínky Stanov SKS. Navrhovat kandidáty může Výbor, nebo kterýkoliv člen SKS. Návrhy se předkládají v písemné podobě do rukou předsedy Volební komise. Kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit (osobně nebo písemně v případě nepřítomnosti). Jména kandidátů oznámí předseda Volební komise před zahájením volby.
5.      Samotnou volbu řídí předseda Volební komise. O kandidátech se hlasuje tajnou volbou, písemně na hlasovacím lístku. Hlas pro kandidáta se uvede zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta. Počet zakroužkovaných jmen musí být stejný nebo menší jako je počet volených členů. Kandidát je zvolen nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů SKS.
6.      Volí se samostatně v pořadí: předseda, dva místopředsedové, Výbor a Kontrolní komise. Volební komise vždy ohlásí výsledek hlasování každé volby a konstatuje, zda byl či nebyl kandidát zvolen a potvrdí správnost hlasování. Je-li navrženo a zvoleno více členů Výboru a Kontrolní komise. Seřadí se zvolení dle počtu hlasů. Členy Výboru se stávají první čtyři zvolení. Členy Kontrolní komise první tři zvolení. Ostatní jsou náhradníky.
7.      V případě nezvolení počtu členů orgánů SKS dle Stanov SKS se volba opakuje.
8.      O volbě předsedy, dvou místopředsedů a členů Výboru a Kontrolní komise je vždy zpracován písemný zápis, který je přílohou zápisu o jednání členské schůze. Zápis o volbě stvrzuje svým podpisem Volební komise, předsedající členské schůze i ověřovatel zápisu, případně další, předsedajícím členské schůze pověřený člen SKS.