Zpět

Senioři a dnešek

Přidáno 17. 10. 2020
Ilustrační foto
Společnost celosvětově stárne, a tento proces se bude dál prohlubovat. Podle OSN počet lidí nad 80 let vzroste v roce 2050 na 370 milionů, mezi nimiž bude 2,2 milionů stoletých. K tomu přistupuje skutečnost, že senioři ztrácejí ve společnosti významné postavení, příliš se s nimi nepočítá a jsou vylučováni z rozhodovacích pravomocí. Proto se právem mluví o krizi středního věku, která postihuje zvláště citlivé jedince a zvyšuje pocit osamocenosti a zbytečnosti. Teolog Romano Guardini byl naopak přesvědčen, že starší člověk vidí vzájemné spojitosti, poznává, jak spolu navzájem jednotlivé výkony, úspěchy a neúspěchy, radosti a těžkosti souvisejí. To všechno vytvořilo krásnou skladbu, kterou nazýváme ´lidský život´. Přitom je zajímavé, že mnozí se přibližují k Bohu a lépe ho poznávají až v tzv. třetím věku. Nashromážděné zkušenosti pomáhají chápat omezenost a dočasnost věcí tohoto světa, takže lidé cítí potřebu nově prožívat Boží přítomnost. Různá zklamání, která prožili, je učí více důvěřovat Bohu než světu. Získaná životní moudrost může prospět nejen rodinným příslušníkům, ale i celé obci věřících. Člověk ovšem musí odolávat pokušení hledat útočiště ve vzpomínkách na minulost, která se už nevrátí. Získaná vnitřní svoboda pomáhá aktivně se zapojit do společnosti, bránit se izolaci a pesimismu, a přijmout život takový, jaký je. Víra pomáhá hledět do budoucnosti s důvěrou. Tím můžeme účinně obohatit církev, vydávat svědectví víry a naplnit tak slova žalmisty, že ještě v šedinách poneseme plody a zůstaneme statní a svěží. Pokud to umožní zdraví, můžeme prokazovat církvi službu aktivitami ve farnosti, navštěvovat nemocné a zabývat se vhodnou charitní činností. A nezapomínejme na povinnost modlit se za církev, za její apoštolát a za potřeby bližních. Podle sv. Jana Pavla II celý život křesťana je jakoby velkou poutí do Otcova domu, kdy stále znovu objevujeme všestrannou Boží lásku ke každému člověku. Neboť i stáří je darem, který nás vede k vděčnosti a díkům: je darem nejenom pro nás, ale i pro společnost a církev, neboť stáří má svou důstojnost, moudrost a krásu.
P. Miloslav Fiala